A módszer lényege

A szomatodráma egy játékos, kreatív önismereti és terápiás módszer, amely üzeneteket közvetít a testtől a tudatig és vissza, ezáltal egy aktív-, értelem- és érzelemteli kommunikáció lehetőségét nyitja meg belső világunkkal.

A módszer azon az elven alapul, hogy a saját testünkről alkotott elképzeléseink térbeli kivetítése, mélyebb megismerése és kreatív átalakítása öngyógyító folyamatokat indíthat szervezetünkben. Mindez a személyes kapcsolatfelvétel, a testüzenetek szeretetteli elfogadása, az érzelmi elakadások feloldása, a játékban feltáruló helyzet átrendeződése révén valósulhat meg.

A “szomato” szó arra utal, hogy a játékok során a testi tapasztalatainkra, tüneteinkre, betegségeinkre fokozott figyelmet fordítunk, és engedjük, hogy a test bölcsessége irányítsa tudatosságunk ébredését. A “dráma” pedig itt annyit jelent, hogy élőben, “élesben”, konkrét találkozások, konfliktusok, érzelmek átélésével és a szükséges lépések azonnali megcselekvésével hárítjuk el a gyógyulás belső akadályait és jutunk közelebb a vágyott testi-lelki harmóniához.

A szomatodráma módszere lehetővé teszi, hogy olyan elzárt, sokszor fájdalmas érzéseinkkel találkozzunk, amelyek tudattalanul irányítják életünket, majd testi tünetek, betegségek formájában manifesztálódnak. A drámajáték során mély érzelmi átéléssel oldjuk a feszültséget, gyengéden elhárítva már szükségtelenné vált akadályokat, hogy az öngyógyítás folyamata – lelki és testi szinten is – elindulhasson. A szomatodráma testünk útmutatását és információs közegét felhasználva, segít önszeretetünk és önelfogadásunk gyakorlásában, hogy valódi, teherbíró, szeretetteljes kapcsolatot építhessünk önmagunkkal, testi, lelki és spirituális szinten egyaránt.

A módszer működése

A szomatodráma egyszerű, játékos, kreatív, érzelmekben gazdag, felismerésekben bővelkedő, sok örömmel és érintéssel járó, könnyen átadható és elsajátítható terápiás módszer.

A csoportos szomatodráma játék a résztvevők egyikének valamely testi témájából indul, aki a játék a főszereplője lesz. A drámajáték során a csoport többi résztvevőjét kérjük meg, hogy játsszák a főszereplő testének érintett részeit – így a test részeinek interakciói és folyamatai elevenednek meg elsőként a színpadon. A térbe történő ‘kivetítés’ segítségével a belső külsővé, láthatóvá, tapinthatóvá és mélyebben átérezhetővé válik.

A játék során a szereplőket elárasztják olyan, megmagyarázhatatlannak tűnő érzések, amelyek az összképet egy teljesen új perspektívába helyezik. A dramatikus kibontakozás gyakran érzelmi, kapcsolati és spirituális jellegű konfliktusok megmutatkozását teszi lehetővé.

A konfliktusok feloldásában mindig támaszkodunk a ‘test bölcsességére’, amelyet az intuitív és ösztönös mozdulatok, hangadások, felbukkanó közléskényszerek bátorításával segítünk felszínre jutni.

A főszereplő szinte mindig meglepő felfedezésekre jut azzal kapcsolatban, hogy személyes múltja, emlékei, hozzátartozóival való kapcsolatai, meggyőződései hogyan vetülnek bele sejtjei, szervei kapcsolatrendszerébe. Olyan felismerések születnek a játékok során, melyeket egyetlen könyvből sem lehetne kiolvasni. Ráadásul mindezt gyakran mély érzelmi reakciók, katartikus indulati felszabadulások kísérik.

Ez az érzelmi átélés teszi lehetővé a személyes hitrendszer és a testi folyamatok értelemteli összekapcsolódását és ezen keresztül az érzelmi megrekedtség és a feszültségek oldódását. A valódi megoldás, kibékítés, megbocsátás, támaszadás a főszereplő testi folyamataiban, testi és lelki érzeteiben, érzéseiben kell, hogy végbemenjen. Így elindulhat egy új energetikai mintázat térnyerése, amely a spontán, természetes, öngyógyító folyamatoknak szabad utat enged.

Etikai Kódex

I. A szomatodráma mint módszer

A szomatodráma egy önismereti-öngyógyító módszer, melynek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a játékosság, a természetesség, az érzelemgazdagság és a hatékonyság. A szomatodrámában használt Játék közvetlen célja nem a fizikai tünetek kezelése, nem a lelki problémák megoldása, sem pedig a „gyógyítás”, hanem elsősorban a játék, a kísérletezés, a mélyebb testi-lelki összefüggésrendszerek felfedezése, a holisztikus öndiagnózis, a saját testünkkel kapcsolatos elidegenedés feloldása, a testi-lelki önelfogadás és önszeretet átélése, a természetes öngyógyító folyamatok akadályainak felszámolása, a saját egészségünkért érzett felelősség elmélyítése, érzelmi és kapcsolati világunk harmonizálása.

A szomatodráma nem orvosi beavatkozás. Nem támaszkodunk anatómiai és élettani ismeretekre, mellőzzük az orvosi jellegű diagnózisok használatát. Tiszteletben tartjuk a jelenlegi egészségügyi rendszer paradigmáját, nem vitatkozni vagy meggyőzni akarunk, nem beszélünk le senkit az orvosi (vagy bármilyen más) kezelés igénybevételéről, nem alá-fölé rendeltségben gondolkodunk. Egy más aspektust, egy másik lehetséges utat szeretnénk mutatni, és ezen az úton egymást elkísérni. És hiszünk benne, hogy ez – a maga helyén és idejében – a legjobb választás lehet.

A módszer alkalmazásához nem szükséges pszichológus vagy pszichoterapeuta végzettség, pszichoterápiára feljogosító szakképesítés. A szomatodrámát önállóan az a személy (a továbbiakban: “szomatodramatista”) használhatja, aki a Testtől Lélekig Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) szervezésében a megfelelő szintű képzést elvégezte, erről oklevelet és/vagy tanúsítványt szerzett, az Alapítvánnyal Együttműködési Megállapodást kötött és az Etikai Kódex (a továbbiakban: EK) irányelveit munkavégzése során irányadóként ismeri el.

II. A szomatodramatista munkája

A szomatodramatista nem állít fel orvosi vagy pszichológiai diagnózist és nem valamifajta terápiát kínál, hanem elsősorban a közös játék élményét. Nem felsőbbrendű szakértőként, hanem játszótársként és mindenekelőtt emberként van jelen.

A szomatodramatista szakmai tudását felhasználva támogatja kliensét (értsd: a Játék Főszereplőjét vagy az egyéni konzultációs kliensét) a testi-lelki összhang felé vezető úton. Jelenlétével, példamutatásával és instrukcióival hozzásegíti őt a radikális öngondoskodás szemléletének és gyakorlatának elsajátításához.

A szomatodramatista feladata, hogy eszközeit és szakmai tudását latba vetve hozzásegítse kliensét ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson saját működésével kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze belső világa egy-egy területét, és mobilizálja belső hajtóerejét a gyógyulás irányába.

III. Etikai irányelvek

A legfőbb általános emberi és közvetlen szakmai irányelvek a következők:

  • Az emberi méltóság tiszteleteA szomatodramatista tiszteletben tartja a hozzá fordulók emberi méltóságát. A méltóság a Magyarország Alaptörvényében foglalt alapelveknek megfelelően az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, és ezért minden emberre nézve egyenlő. A szomatodramatista tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat. Magatartása, tevékenysége diszkriminációtól mentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.
  • Elkötelezettség és felelősségA szomatodramatista munkája során kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Elkötelezettséget érez a módszer használata iránt, és maximális felelősséggel viseltetik kliensei irányában. Lehetőségei szerint ügyel arra, hogy munkatársai is etikusan viselkedjenek, és betartsák az EK előírásait. Hajlandó teljes felelősséget vállalni mindazért, ami az általa vezetett folyamat során előfordul.
  • Tapintatosság, szelíd megközelítésA szomatodramatista munkájában mindenkor szem előtt tartja a “primum nil nocere” (nem ártani) elvét. Legfőbb törekvése, hogy jelenlétével és beavatkozásaival inspirálja, segítse, szolgálja, motiválja a klienseit, az ártalmas mellékhatások kockázatának minimalizálása mellett. Ez vonatkozik a klienseivel kapcsolatos – szóban vagy írásban megfogalmazott – minden megnyilvánulására.
  • Titoktartás, diszkrécióA szomatodramatistát titoktartási kötelezettség terheli minden, a kliensével való kapcsolat során tudomására jutott adat tekintetében. Ezeket az adatokat köteles bizalmasan kezelni. Titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolat megszűnése után is fennáll. Ez alól egyedül maga a kliens mentheti fel.
  • Szakszerűség és szakmai fejlődésA szomatodramatista ismeri tudásának, képességeinek határait, és figyelembe veszi azokat munkája során. Ügyel arra, hogy megnyilvánulásainak minél inkább tudatában legyen, és azok szakmailag megalapozottak legyenek. Miközben figyelembe veszi saját kompetenciahatárait, törekszik is azok folyamatos tágítására. Szakmai fejlődése érdekében figyelemmel kíséri a szomatodráma módszer szakmai újdonságait, és folyamatosan törekszik megszerzett tudásának frissen tartására, szakmai rutinjának lehetőség szerinti bővítésére. Gondot fordít arra is, hogy saját fizikai és mentális egészsége minél kevésbé gátolja abban, hogy másoknak hasznára tudjon lenni.
  • KollegialitásA szomatodramatista kollégáival egymás munkáját kölcsönösen segítő, jó viszony kialakítására törekszik. Tisztában van azzal, hogy az a mód, ahogy együttműködik a munkatársaival, példát is mutat a kliensek számára.

    A módszer megalkotója Dr. Buda László orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta