Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Általános rendelkezések

 

Maczkó Nóra e.v. (nyilvántartási szám:52317668; székhely:1195 Budapest Batthyány utca 2  7/23.; adószám:68835313-1-43; e-mail:nora@meddoseg-hipnozis.hu ; telefon:+36 70/639-6256 ), mint megbízott hipnoterápiás foglalkozás nyújtásával kapcsolatban a megbízóval létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között külön létrejövő megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, szerződés) alkalmazandóak.

Megbízó a jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy megbízott a szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy megbízó az ÁSZF tartalmát megismerhesse, többek között a www.babatermeszetesen.hu oldalon történő közzétételével, továbbá megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával az ÁSZF-et elfogadja, jelen szerződést megismerte, megértette, tudomásul vette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Megbízott kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok és szakmai protokollok alapján hipnoterápiás tevékenység végzéséhez szükséges, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. Megbízott egyúttal kijelenti, hogy a foglalkozás nyújtása nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, orvosterápiás kezelésnek. a foglalkozás, ill. az ott elhangzottak semmilyen esetben sem minősülnek orvosi szakvéleménynek, azt nem helyettesítik. A fenti kijelentések figyelmen kívül hagyása miatt esetlegesen bekövetkező károkért való felelősséget megbízott kizárja. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, nem helyettesíthetik a megfelelő szakorvosi véleményt vagy kezelést, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat, kezeléseket.

Megbízott jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a www.babatermeszetesen.hu hu honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Mivel jelen szerződés megbízókkal külön is aláírásra kerül, ezért a weboldalon közzétett és az egyedileg aláírt szerződések között esetlegesen bekövetkezett változásokról megbízott minden esetben külön felhívja megbízók figyelmét.

Jelen ÁSZF 2018.09.25. napján lép hatályba és visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

 1. A hipnoterápiás foglalkozás

 

Megbízott hipnoterápiás foglalkozás (a továbbiakban: szolgáltatás) tartását vállalja megbízó részére.

A foglalkozás rövid leírása: Első alkalommal egy előbeszélgetés történik, ahol a megbízó és a megbízott terapeutának lehetősége nyílik megismerni egymást, illetve a módszert. Második alkalommal kerül sor a tényleges terápiás foglakozásra – természetes módosult tudatállapot létrehozására.

Megbízott a szolgáltatást megfelelő gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.

Megbízott eredmény megvalósítására nem vállal kötelezettséget.

Megbízó kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően a szerződés tárgyát képző szolgáltatással kapcsolatban az alkalmazott módszerekről, a foglalkozás folyamatáról és várható hatásairól, az esetlegesen javasolt életmódról tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, a szolgáltatással kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján a szolgáltatással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és szolgáltatás igénybevétele mellett.

 1. A felek jogai és kötelezettségei

 

 

A megbízott jogai és kötelezettségei:

 

 • megbízott kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt hipnoterápiás foglalkozás szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására. A Szolgáltatásokat megbízott a szükséges képesítések és engedélyek birtokában nyújtja a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 84. sz. alatti helyiségében
 • a terápiás foglalkozás előzetes bejelentkezés alapján megbízott székhelyén történik
 • megbízott a szolgáltatás nyújtásáért a www.meddoseg-hipnozis.hu honlapon rögzített díjazásra jogosult
 • megbízott fenntartja a jogot, hogy amennyiben a terápiás munka során bármikor, azt érzi, hogy a foglalkozások során nem tud sikeresen megbízóval együtt dolgozni, úgy megbízót átirányítja másik kollégához, vagy pedig jelen megbízási szerződést felmondja azzal, hogy a már addig teljesített foglalkozások díját nem köteles visszatéríteni megbízó részére

A megbízó jogai és kötelezettségei:

 • megbízó köteles a babatermeszetesen.hu weboldalon rögzített díj megbízott részére, határidőben történő megfizetésére.
 • amennyiben bármikor úgy érzi, hogy megbízottal nem tud sikeresen együtt dolgozni, jogosult jelen megbízási szerződést felmondani azzal, hogy a már addig teljesített foglalkozások díját köteles megtéríteni megbízó részére
 • megbízó szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és megbízott működési rendjét.
 • a szolgáltatás igénybevétele megbízó részéről előzetes bejelentkezést igényel, melyet az az alábbi módokon teheti meg: telefonon a +36 70 639 6256-os számon vagy a babatermeszetesen.hu weboldal ’Kapcsolat’ fül alatt található jelentkezési űrlap kitöltésével.
 • Lemondás:
  1. a lefoglalt időpont lemondására, módosítására 24 órával a lefoglalt időpont előtt van lehetőség
  2. 24 órán belüli lemondás, módosítás esetén a foglalkozás díja felszámításra kerül
  3. a 24 órán belül lemondott vagy módosított időponton túl új időpont lefoglalására akkor kerülhet sor, ha a lemondott avagy módosított foglalkozás díja megfizetésre került megbízott részére
  4. amennyiben megbízott részéről valamilyen okból kifolyólag nem tud megvalósulni a lefoglalt foglalkozás, úgy a következő lefoglalt foglalkozás után díj nem kerül felszámításra. Megbízott a fenti esetben köteles az akadály felmerülését követően haladéktalanul értesíteni megbízót.

Megbízó és megbízott a szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, azokat egymás hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adják ki. E titoktartási kötelezettség jelen szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

 1. Díjazás

A terápiás foglalkozások díjai:

Előbeszélgetés: 15 000- forint

Második alkalomtól minden ülés: 25 000,- forint

Az árlistán szereplő árak bruttó árak.

 

Megbízott a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árjegyzék szerinti díjak az árjegyzéknek a megbízott honlapján (www.babatermeszetesen.hu) történt közzétételét követően hatályosak.

Jelen szerződés az aláírás napján érvényesen létrejön és hatályba lép.
A Szerződés a hatályba lépésének napjától, mint kezdő időponttól számított és a feltüntetett csomagokban foglalt terápiás alkalmak szolgáltatásának végéig tartó határozott időre szól

A megbízási díj megfizetése a terápiás foglalkozást követően haladéktalanul, egy összegben és készpénzben esedékes, melyről megbízott nyugtát állít ki.

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy 24 órán belüli lemondás, módosítás esetén a foglalkozás díja felszámolásra kerül, melyet megbízó a következő foglalkozás időpontja előtt köteles megfizetni megbízott felé.

Amennyiben megbízó a lemondásra került vagy módosított foglalkozás díját a lemondástól vagy módosítástól számított 15 napon belül nem fizeti meg megbízott felé, úgy a fizetési határidő elmulasztása esetén megbízó további értesítés nélkül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Megbízott 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén írásban felszólítja megbízót a számla 15 napos határidőn belüli kiegyenlítésére, ennek elmulasztása esetén megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a megbízóval szemben érvényesíteni.

Megbízó a szolgáltatás igénybevételekor hatályos díj összegét az időpontfoglalással elfogadja.

 

 1. Garancia

 

 

Megbízott a nyújtott szolgáltatás tekintetében garanciát vállal az alábbiak szerint. Amennyiben a második foglalkozás után megbízó nem elégedett megbízott módszerével, vagy nem azt kapta, amire számított és a második foglalkozás végén, a foglalkozás helyszínén ezt azonnal jelzi megbízott felé, úgy megbízott az adott foglalkozás és az azt megelőző foglalkozás díját visszatéríti megbízó felé. A második foglalkozás helyszínéről való távozást követően bejelentett kifogás esetén a fenti garanciális feltételek nem érvényesek, megbízott a foglalkozások díját nem téríti vissza megbízó felé.

 

 

 

 1. A szerződés megszűnése

Jelen szerződés megszüntethető rendkívüli felmondással, ill. a felek közös megegyezésével.
A szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak súlyos szerződésszegés esetén mondható fel a másik félhez intézett írásos felmondás formájában.
Megbízott jogosult a megbízóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződés azonnali hatályú felmondására különösen abban az eseteben, amennyiben megbízó a fizetési kötelezettségét nem, vagy 15 napot meghaladó késedelemmel teljesíti.
A megbízó szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás esetén megbízott a díj visszafizetésére nem köteles.
Megbízó jogosult a megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződés azonnali hatályú felmondására megbízott súlyos szerződésszegése esetén, mely esetben a szerződés azonnali hatállyal megszűnik a jövőre nézve, és megbízott a szolgáltatással nem fedezett időszakra vonatkozóan a megbízó által már megfizetett díjat haladéktalanul visszafizetni köteles.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 

A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni.

Felek valamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

 

A jelen szerződéssel illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.

 

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét.

 

Felek a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.