https://www.babatermeszetesen.hu

Kedves Látogató!

A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi – 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) – és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a honlap üzemeltetője (Maczkó Nóra; cím: 1195 Budapest, Batthyányi u. 2. VII./23.; e-mail: maczkonora91@gmail.com; a továbbiakban: Üzemeltető) magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

Jogfenntartás

Üzemeltető fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikori felülvizsgálatára, azok szükség szerint módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Felelősségkorlátozás

Üzemeltető honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlap látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem Üzemeltetőt, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül Üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Üzemeltető a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Felhívás az orvosi tartalmakkal kapcsolatosan

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, nem helyettesíthetik a megfelelő szakorvosi véleményt vagy kezelést, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat, kezeléseket.

Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga Üzemeltetőt illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A honlapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi védelem alatt állnak.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a honlap tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a honlapon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az az Üzemeltető engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

Budapest, 2018. február 25.